Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich užíváním souhlasíte. Více informací
JEDNIČKA

ZŠ KRNOV ● DVOŘÁKŮV OKRUH

Informace pro vycházející žáky

Testování u přijímacího řízení


Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

Ø negativní test

Ø žádné příznaky onemocnění COVID-19

Ø doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID19, který není starší 7 dní (na termíny 3. -4. 5 se testy dělají 27. dubna)

Ø testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ) má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně

Ø střední škola zkontroluje potvrzení o negativním testu v den konání přijímacích zkoušek

 

Pozitivní výsledek testu pro účely přijímacích zkoušek:

V případě, že bude mít uchazeč nebo podporující osoba pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.

Zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku preventivního testu provedeného ve škole poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost je v případě pozitivního výsledku preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole povinen rozhodnout o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. V případě pozitivního výsledku preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce.

18.4. 2021


Přijímací řízení a testy na COVID


14.4. 2021


Přijímací řízení


Termíny konání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 na následující období.

TYP OBORU 

1. ŘÁDNÝ TERMÍN 

2. ŘÁDNÝ TERMÍN

1. NÁHRADNÍ TERMÍN 

2. NÁHRADNÍ TERMÍN

ČTYŘLETÉ OBORY A NÁSTAVBOVÁ STUDIA

3. května 2021

4. května 2021

2. června 2021

3. června 2021

ŠESTILETÁ A OSMILETÁ GYMNÁZIA

5. května 2021

6. května 2021

 

Pakliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Školní přijímací zkouška

Pokud je součástí přijímacího řízení zároveň jednotná přijímací zkouška a školní přijímací zkouška, ředitel školy stanoví termín školní přijímací zkoušky na stejný den, kdy se koná jednotná přijímací zkouška. V případě, že školní přijímací zkouška bude konat distančním způsobem, může stanovit odlišný termín konání.

V případě, že se jednotná přijímací zkouška z rozhodnutí ředitele školy v daném oboru nekoná, škola organizuje vždy školní přijímací zkoušku. V tomto případě se školní přijímací zkouška nesmí konat v termínech, které jsou stanoveny pro jednotnou přijímací zkoušku.

Obsah a podoba testů

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a matematiky.

Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v písemných testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy v rámci kritérií pro přijetí.

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Na základě opatření obecné povahy MŠMT ze dne 15. února 2021 dochází i pro letošní školní rok k navýšení času pro konání didaktických testů (o 10 minut u českého jazyka a literatury a o 15 minut u matematiky) Písemný test z českého jazyka a literatury tak trvá 70 minut, test z matematiky pak 85 minut. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.

DIDAKTICKÝ TEST

VYMEZENÝ ČAS

POVOLENÉ POMŮCKY

Český jazyk a literatura

70 minut

Modře či černě píšící propisovací tužka

Matematika

85 minut

Modře či černě píšící propisovací tužka, obyčejná tužka a rýsovací potřeby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3. 2021


Stipendijní program


Model Obaly připravil pro žáky, kteří budou končit základní školu, možnost stipendia pro technické studijní obory, po jejichž absolvování se mohou uplatnit v jednom z jejich závodů.

Pro více informací klikněte na uvedený odkaz.

 

https://elq.modelgroup.com/stipendium

 

Pro žáky, kteří budou končit základní školu, nabízíme možnost stipendia pro studijní obory, po jejichž absolvování se mohou uplatnit v jednom z našich závodů.

Díky těmto oborům studenti dostanou teoretický základ a také praxi v některém z našich závodů s moderním vybavením, to vše již během studia.

Vyber si ten pravý obor pro tebe

Studuj jako student nebo učeň v oborech polygrafie, strojírenství a elektro. Jedná se např. o povolání tiskaře, grafika, elektrikáře, elektrotechnika, zámečníka nebo mechanika strojů a zařízení.

Výhody stipendia

Vybraným žákům na základě školního prospěchu, docházky a doporučení školy zaplatíme školné, jízdné, ubytování a stravování. Žákům s prospěchem do průměru 2,0 platíme motivační stipendium až 1.500 Kč za každý měsíc studia

Žákům ve stipendijním programu umožňujeme přednostně placené letní brigády

Po skončení studia nabízíme možnost získání zaměstnání v naší společnosti

Jak získat stipendium?

1.Přihlas se na střední školu nebo odborné učiliště v oboru polygrafie, strojírenství a elektro.

2. Jako student/učeň kontaktuj studijní oddělení, nebo přímo nás.

3. O vše ostatní se postaráme my.

Na jakou školu se přihlásit?

Vybírat můžeš mimo jiné ze škol v blízkosti 4 měst, kde sídlí naše závody – Opava, Nymburk,Moravské Budějovice a Hostinné. Konkrétně jde o tyto školy:

Soukromá střední škola podnikatelská Skupina Model je již po čtyři generace rodinný podnik vedený rodinou Model.

Společnost je zastoupena v České republice 5 závody, které se nacházejí v Hostinném, Nymburce, Opavě a Moravských Budějovicích a zaměstnává více než 1 300 zaměstnanců.

V letech 2016 až 2020 byl Model Obaly nejstabilnější českou firmou a díky tomu se stal hrdým držitelem ocenění CZECH Stability Award

Stipendijní program Model Obaly

 

16.2. 2021


Přijímací řízení v roce 2021


Změny v přijímacím řízení na 4leté obory s maturitou.

 

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA je státní, připravuje ji CERMAT a také ji vyhodnocuje. Zkouška je ze dvou předmětů – z jazyka českého a literatury (60 min) a z matematiky (70 min). Termíny jsou stanoveny na 12. a 13. dubna 2021. Do přihlášky se nepíší.

ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU si připravuje střední škola sama (některé školy ji v přijímacím řízení používají každý rok, letos může nahradit zkoušku jednotnou). Termíny stanoví střední škola, zveřejní na svých webových stránkách, uchazeč si vybere a zvolený termín napíše do přihlášky.

Konání jednotné přijímací zkoušky

·        V případě, že uchazeč podá dvě přihlášky do dvou různých oborů vzdělání, ve kterých se jednotná přijímací zkouška na základě rozhodnutí ředitele školy koná, bude zkoušku konat ve dvou termínech, a to standardně jako v předchozích letech v 1. termínu na škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí a ve 2. termínu na škole uvedené jako druhé v pořadí.

·        ZMĚNA

·        Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy však bude ve školním roce 2020/2021 umožněno konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech také všem uchazečům, kteří podají pouze jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná.

·        Podá-li uchazeč přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podá alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech, a to na škole, ve které se jednotná přijímací zkouška v rámci přijímacího řízení koná (tj. uchazeč koná zkoušku dvakrát na stejné škole).

·        Uchazeč od této školy obdrží pozvánku ke zkoušce na oba termíny

·        Ředitel střední školy může rozhodnout, že se v přijímacím řízení nebude konat jednotná přijímací zkouška.

·        Informace o nekonání jednotné přijímací zkoušky musí být součástí kritérií pro přijímání na střední školu. Tato kritéria zveřejní škola na svých webových stránkách do 31. ledna 2021.

·        Pokud se jednotná přijímací zkouška nekoná a koná se školní přijímací zkouška, tak její termín musí být odlišný od termínu jednotné přijímací zkoušky.

·        Pokud jsou součástí přijímacího řízení obě zkoušky, bude se školní konat ve stejný den jako jednotná přijímací zkouška (jedině v případě, že se školní přijímací zkouška bude konat distančním způsobem, může být její termín odlišný).

·        Ředitel střední školy určí, jakým poměrem se jednotná přijímací zkouška podílí na celkovém hodnocení přijímacího řízení. Tento poměr musí být součástí kritérií pro přijetí.

·        Ředitel střední školy může do 8. března 2021 rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky nebo školní přijímací zkoušky jen v případě, že si tuto možnost vyhradí v kritériích pro přijetí a zároveň bude počet přihlášek nižší než předpokládaný počet přijatých uchazečů. Pokud rozhodne o nekonání zkoušek, zveřejní tuto informaci do 8. 3. a nejpozději do 19. 3. ji sdělí uchazečům.

·        Ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 28. dubna 2021.

 

Mgr. Hana Kalábová

 

3.2. 2021


Střední škola hotelnictví a služeb - veletrh škol


Naše škola se účastní ONLINE Veletrhu středních škol Moravskoslezského kraje ve dnech 25. ledna
a 3. února 2021 od 10:00 do 18:00. 
Ve videohovorech Vám zástupci naší školy poskytnou veškeré důležité informace k jednotlivým oborům, přijímacímu řízení apod.

Více informací najdete zde: https://veletrh-skol.msk.cz/ 

21.1. 2021


Veletrh středních škol


 Dobrý den,

 

zveme Vás, učitele a žáky posledních ročníků včetně jejich rodičů k návštěvě ONLINE Veletrhu středních škol Moravskoslezského kraje, který se uskuteční ve dnech 18. ledna až 4. února 2021.  Bruntál 18.1. a 27.1.2021 (viz příloha Termíny) vždy od 10 do 18 hodin na platformě ZOOM - https://veletrh-skol.msk.cz/.

 

 

Termíny veletrhů

14.1. 2021


Den otevřených dveří na SOŠ-DCR


Milí žáci, vážení rodiče,

na naší škole nabízíme studium oborů maturitních Management cestovního ruchu a Management v dopravě se zaměřením na leteckou dopravu. Podrobnosti o oborech jsou Vám k dispozici na našich webových stránkách https://sos-dcr.cz/ a naše aktivity můžete sledovat na školním facebooku https://www.facebook.com/sosdcrkrnov/

Bohužel vzhledem ke zhoršení epidemické situace jsme zrušili lednové Dny otevřených dveří. Pokud máte zájem, domluvte si individuální prohlídku školy telefonicky.

Osobní informace o studiu můžete získat prostřednictvím portálu https://burzaskol.online/, a to v rámci videokonference s našimi učiteli, popř. v rámci chatu, ve kterém můžete klást dotazyV lednu se tak můžeme setkat 13. 1. na online burze v Ostravě, Frýdku-Místku, Karviné; 14. 1. v Šumperku; 15. 1. v Bruntále a Opavě; 18. 1. v Jeseníku a 20. 1. v Olomouci, a to vždy od 16:00 do 19:00. Každou půlhodinu budou naši učitelé školu představovat v krátké prezentaci.

Další možnost online prezentací nabídl Moravskoslezský kraj, a to formou Veletrhu škol MSK - https://veletrh-skol.msk.cz/. Zde se budeme prezentovat v rámci okresu Bruntál 18. a 27. 1. od 10:00 do 18:00 hodin.

Těším se na setkání.

Mgr. Zdeněk Klein, ředitel

SOŠ dopravy a cestovního ruchu, Krnov

12.1. 2021


Den otevřených dveří online


 

12.1. 2021


Burza škol


V letošním roce se bohužel ARTIFEX – veletrh řemesel a zaměstnanosti neuskuteční.

Všechny podrobnosti a celkový přístup k on-line výstavám jsou uvedeny na:https://burzaskol.online .V případě zájmu se obracejte přímo na pořadatele SŠ DELTA s.r.o.www.delta-skola.cz

S pozdravem a přáním pevného zdraví

 

Bc. Jana Ondrášková, DiS.

vedoucí Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání

T: 950 106 481

E: jana.ondraskova@uradprace.cz

Úřad práce ČR - Kontaktní pracoviště Bruntál

Květná 1457/64

792 01 Bruntál

9.1. 2021


Den otevřených dveří na Střední škole průmyslové v Opavě


Informace pro žáky o nabídce studia technických oborů ve čtvrtek 14. 1. 2021 od 14:30 do 17 hod. Bude „Den otevřených dveří“ on-line formou. Vaši žáci se budou moci připojit do jednotlivých oborů/skupin/schůzek. Více bude zde: https://www.sspu-opava.cz/cs/dod2021/

9.1. 2021


Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava


Vážení přátelé,

v sobotu dne 9. ledna 2021 měla mít naše škola 3. den otevřených dveří v tomto školním roce.

Prezenční forma dne otevřených dveří dne  9. 1. 2021 se však vzhledem k epidemii Covid 19 ruší, avšak realizujeme živé on-line vysílání na třech odkazech, kam se na nás můžete se svými dotazy obrátit (v sobotu 9. ledna od 10 do 13 hodin).

Odkazy na živé vysílání 9. ledna (10 - 13h) zde:

Arnošt Klein - ředitel školy (připojit se přes Google Meet)

meet.google.com/uyu-jowv-izs

(lze využít i telefonický hovor či WhatsApp 736 765 533)

 

Václav Schreiber- vedoucí náboru a marketingu  (připojit se přes Google Meet)

meet.google.com/aei-urbp-ghj

(lze využít i telefonický hovor 733 595 523)

 

Jiří Zapletal - zástupce školy (připojit se přes Google Meet)

meet.google.com/bgy-djcd-niw

 

V rámci on-line diskuse můžete pokládat dotazy ke škole, studijním oborům, přijímacímu řízení a také si můžete s kterýmkoliv výše uvedeným zástupcem školy domluvit termín individuální prohlídky a naši krásnou, výborně vybavenou, maximálně naplněnou školu budete moci navštívit a prohlédnout si.

 

Kromě toho jsme vytvořili v rámci této situace pro všechny zájemce publikaci a aktuální informační video o škole, které umísťujeme na YouTube a odkaz na ně posíláme níže v rámci této informace ke  "Dni otevřených dveří" všem základním školám k využití (níže v textu) a  současně jej zveřejňujeme na webu školy.

Publikace ke stažení – zde.

Video o škole a možnostech studia - https://www.youtube.com/watch?v=XE8vxAdqfyU

Pro jakékoliv další informace o škole, oborech, možnostech studia jsme Vám, žákům i rodičům kdykoliv k dispozici na těchto kontaktech, neváhejte nám zavolat, napsat, domluvit si individuální schůzku apod. Naše krásná, moderně vybavená a 100 % naplněná škola je vám k dispozici

6.1. 2021


Změna oborové nabídky SŠ


 

14.12. 2020


Informace o stipendiu v jednotlivých oborech


 

V lednu 2019 vydal Moravskoslezský kraj publikaci s názvem „Nabídka oborů vzdělání na středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem“, která měla přispět k lepší orientaci v oborové nabídce středních škol zřizovaných krajem a ulehčit zájemcům o studium na střední škole výběr jejich dalšího studijního či profesního zaměření. Tištěná verze brožurky byla počátkem roku 2019 distribuovaná přímo na základní školy, v elektronické verzi je dostupná na tomto odkaze: https://www.msk.cz/cz/skolstvi/publikace-o-nabidce-oboru-na-strednich-skolach-125918/.

 

Nabídka oborů vzdělání uvedená v této publikaci byla platná pro školní rok 2019/2020. Ve školním roce 2021/2022 jsou v oborové struktuře plánovány dílčí změny, jejichž přehled přikládáme v souhrnné tabulce níže. Současně došlo ke změnám v poskytování krajských stipendií, aktuální informace jsou zveřejněny na webových stránkách https://www.msk.cz/cz/skolstvi/krajska-stipendia-ve-skolnim-roce-2020-2021-135042/. Pokud tedy s touto publikací i nadále pracujete, prosíme o reflektování uvedených změn. Současně prosíme o předání informace dalším uživatelům, kteří na Vaší škole publikaci využívají.

14.12. 2020


Burza škol - Masarykova SŠ zemědělská, Opava


Dne 9. prosince 2020 měla mít naše škola 2. den otevřených dveří v tomto školním roce.

Prezenční forma dne otevřených dveří dne  9. 12. 2020 se však vzhledem k epidemii Covid 19 ruší. Natočili jsme v rámci této situace pro všechny zájemce aktuální informační video o škole, které umísťujeme na YouTube a odkaz na ně posíláme níže v rámci této informace ke  "Dni otevřených dveří" všem základním školám k využití (níže v textu) a  současně jej zveřejňujeme na webu školy.

Publikace ke stažení – zde.

Video o škole a možnostech studia - https://www.youtube.com/watch?v=XE8vxAdqfyU

Současně Vám nabízíme  on-line setkání, konzultace  a zodpovídání dotazů v rámci On-line burzy škol v Den našich otevřených dveří, tedy dne 9. 12. 2020, pokud se připojíte v daný den kdykoliv od 8 do 12 hod. a následně od 18 do 21 hodin na uvedené adrese:

Odkaz na on-line  informace o škole:

 

9. 12. 2020 08 - 12 hod. Meet (google.com)

 

9. 12. 2020 18 - 21 hod. Meet (google.com)

Věříme, že další den otevřených dveří dne 9. 1. 2021 proběhne klasickou formou a naši krásnou, výborně vybavenou, maximálně naplněnou školu budete moci navštívit a prohlédnout si.

Pro jakékoliv další informace o škole, oborech, možnostech studia jsme žákům i rodičům kdykoliv k dispozici na těchto kontaktech, neváhejte nám zavolat, napsat. domluvit si individuální schůzku apod. Naše krásná, moderně vybavená a 100 % naplněná škola je vám k dispozici prostřednictvím těchto kontaktů:

Ing. Arnošt Klein
ředitel školy

tel:  555 333 001

mob: 736 765 533

e-mail: arnost.klein@zemedelka-opava.cz

Mgr. Václav Schreiber

vedoucí náboru žáků a marketingu

tel: 733 595 523

e-mail: vaclav.schreiber@zemedelka-opava.cz

S pozdravem, přáním zdraví a optimismu v této rozkolísané době.

Ing. Arnošt Klein
ředitel školy

Masarykova střední škola zemědělská
a Vyšší odborná škola Opava, příspěvková organizace
Purkyňova 12, Opava
746 01 Opava
tel:  555 333 001
e-mail: 
info@zemedelka-opava.cz
www.zemedelka-opava.cz

Pole pro přílohy

Náhled videa na YouTube Zemědělka Opava - Den otevřených dveří 2020

 

8.12. 2020


Burza škol - SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ, Opava


 

Letošní prezentační výstavy středních škol bohužel nebylo možné uspořádat klasickou prezenční cestou.
Naše škola se zapojila do celorepublikového projektu BurzaŠkol.Online, který umožňuje středním školám a učilištím komunikovat se svými potencionálními uchazeči on-line. 

Opavská burza škol proběhne pro žáky (ze školního prostředí) ve středu od 8:00 – 12:00 hodin a od 18:00 – 21:00 pro žáky i jejich zákonné zástupce.
Jak na to? 

Do prohlížeče napište adresu BurzaŠkol.Online (burzaskol.online)

 

Žáci si vyberou místo výstavy – OPAVA 9. 12. 2020, zvolí školu, která je zajímá a kliknou na modré tlačítko Připojit se k Teams 8:00- 12:00. K dispozici jim budou zástupci střední školy, kteří jim podají informace o dané škole, popř. zodpoví dotazy. 

Stejný postup platí pro večerní připojování. 

Veškeré informace jsou k dispozici na webových stránkách Burzy škol. 

 

Děkujeme za spolupráci a vstřícnost.

 

Mgr. Michaela Kryšpínová

výchovný poradce

 

8.12. 2020


Pozvánka na burzu škol


 

8.12. 2020


Informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři


Informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři

(1)         Kde opatřit informace o školách, oborech a formách vzdělávaní?

 

1.       Webové stránky jednotlivých středních škol

2.       Návštěvy středních škol v tzv. Dnech otevřených dveří;

3.       Informační brožurka ( Atlas školství )a letáky o SŠ, 

4.      Konzultace žáka a zákonného zástupce u výchovného poradce na ZŠ (po domluvě na tel. čísle 704 166 417 nebo emailu:svecova@zs1krnov.cz); nebo kariérního poradce(po domluvě na tel. čísle 704 166 418 nebo emailu:kalabova@zs1krnov.cz)

5.     Konzultace žáka a jeho zákonného zástupce na Úřadu práce v Bruntále - Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání;

6.      - Internetové stránky např. www.stredniskoly.cz, www.atlasskolství.cz

7.       Exkurze (závody, firmy, SŠ - dílny praktické výuky, vyučovací hodiny odborných předmětů...);

8.      Prezentační výstavy škol  (podle epidemiologické situace)

 

 Kde dostanu přihlášku k přijetí do střední školy?

Formulář přihlášky poskytne základní škola ( VP dává přihlášky po 1.pololetí  s vyplněnými známkami a podpisem ředitele), popř. střední škola, v elektronické podobě si mohu přihlášku zdarma stáhnout na webu MŠMT. V rámci kritérií přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Na tiskopisech přihlášky pro denní formu vzdělávání a pro obory vzdělání s talentovou zkouškou se uvádějí dvě školy (a dva obory vzdělání), pokud se na ně uchazeč hlásí. Když se hlásí jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje. V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání. Školy na obou přihláškách jsou vyplněné ve stejném pořadí. První škola-1.termím jednotné přijímací zkoušky, druhá škola-2.termín jednotné přijímací zkoušky.

(2)         Dokdy a komu je třeba odevzdat přihlášku k přijetí do střední školy?

Přihláška musí být odevzdána (nebo doručena) zákonným zástupcem nebo uchazečem (podle § 60 odst. 5 školského zákona) do 1. března  2021(podle § 60b odst. 1 školského zákona) středním školám, kam se uchazeč hlásí.

Přihlášky na střední školy s talentovými zkouškami je nutné odevzdat do 30. Listopadu 2020.

(všechny obory začínající číslem v kódu) 82

Součástí přihlášky jsou dále doklady o výsledcích odborných soutěžích, zprávy z vyšetření z PPP, SPC apod.

(3)         Jak je to s vyplňováním škol v přihlášce podávané v dalších kolech přijímacího řízení?

Tiskopis platí i pro další kola přijímacího řízení (pro něž není stanoven počet přihlášek, který může uchazeč uplatnit). V tiskopise se vyplňuje jen jedna škola, na niž se přihláška podává.

 

(4)         Dokdy musí ředitel informovat o výsledcích přijímacího řízení?

U oborů vzdělání s MZ a stanovenou jednotnou zkouškou:

(MZ-maturitní zkouška)

a) Centrum zpřístupní výsledky jednotné zkoušky školám nejpozději 28. dubna;

b) ředitel školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole; ředitel školy zveřejnění výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

c) U oborů vzdělání bez MZ ředitel školy zveřejní hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška konala, jinak v termínu od 22. dubna do 30. dubna, pokud se ani školní přijímací zkouška nekonala; v tomto termínu zároveň odešle rozhodnutí o nepřijetí.

d)Ředitel školy ukončí hodnocení a zveřejní na dobu alespoň 15 dnů na veřejně přístupném místě

e)Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Písemně se oznamuje výsledek přijímacího řízení jen nepřijatým uchazečům.

(5)         Dokdy lze podat odvolání?

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

(6)         Dokdy musím odevzdat zápisový lístek?

Uchazeči počíná běžet lhůta pro odevzdání zápisového lístku škole, která přijala uchazeče v prvním kole přijímacího řízení, dnem 22. dubna, popř. později dnem vyhlášení výsledků ředitelem školy (zveřejněním seznamu přijatých uchazečů). Konec lhůty (+ 10 pracovních dní) pro odevzdání zápisového lístku. (Lhůta 10 dnů může být zkrácena z důvodů nařízení mimořádného opatření na 5 dnů).

Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, uchazeče vyškrtne a nabídne jeho místo v dalším kole přijímacího řízení.

MŠMT upozorňuje, že novelou školského zákona (§ 184a, odst. 4) byla stanovena zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může ministerstvo s účinností od 1. 10. 2020 určit opatřením obecné povahy mj. odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených školským zákonem

7.12. 2020


Jak tento rok proběhnou přijímací zkoušky?


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA

V případě víceletých gymnázií předpokládáme standardní průběh přijímacího řízení, a to jak, co se týče termínů pro podání přihlášek, tak konání jednotné přijímací zkoušky a zachování dvou termínů zkoušky.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY

V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč podává přihlášku na dvě školy, ředitel školy však bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní příjímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí. „V případě čtyřletých maturitních oborů bude mít každý ředitel školy možnost rozhodnout, zda v rámci přijímacího řízení uplatní či neuplatní jednotnou přijímací zkoušku a využít tak pro přijímací řízení služby CERMATU, a to včetně logistické podpory s tím, že by tato zkouška proběhla standardně ve dvou termínech. MŠMT tedy v tomto školním roce nebude trvat na zahrnutí jednotné přijímací zkoušky do přijímacího řízení a umožní ředitelům škol nahradit jí školní přijímací zkouškou. Tato podoba přijímacího řízení ke vzdělávání v maturitních oborech je zamýšlena pouze pro školní rok 2020/21.

V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna. Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem. Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021.

talentových zkoušek u uměleckých oborů (konzervatoří), je hlavní změnou prodloužení období konání tohoto typu zkoušky, a to od 4. až do 31. ledna 2021. Původní termíny byly u těchto oborů vzdělávání zhruba o polovinu kratší.

oborů gymnázií se sportovní přípravou se pak budou talentové zkoušky konat v termínu od 4. ledna do 31. března, původně byl termín jen do poloviny února. 

 

7.12. 2020