JEDNIČKA

ZŠ KRNOV ● DVOŘÁKŮV OKRUH

Důležité informace o COVID-19

Přechod na distanční výuku od 14. října


Vážení rodiče, milí žáci,

režim obou stupňů školy přechází podle mimořádného opatření od 14. do 23. října 2020 na distanční výuku.

Potřebné informace k výuce obdržíte od třídních učitelů.

Na rozdíl od distanční výuky, která probíhala na jaře, je účast na výuce z domova povinná, a pokud se této výuky nebudou moci žáci ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů zúčastnit, je nutné, aby tyto žáky jejich zákonní zástupci omluvili.

V době distanční výuky bude přerušen provoz školní družiny

V týdnu od 26. do 30. října 2020 budou následovat podzimní prázdniny. Distanční výuka nebude probíhat.

 

15.10. 2020


Nová opatření od 18.9. 2020


Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví budou roušky od pátku 18. 9. 2020 povinné ve všech prostorách škol pro žáky druhého stupně. Žáci tak musí mít roušky i během výuky, s výjimkou tělocviku a činností, při nichž není možné roušky mít (například hudební výchova).

28.9. 2020


Postupy školy a rodiny


Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo text, který naleznete v přílohách této informace. Řeší se v něm, jaké jsou nejčastější příznaky nákazy, co dělat, mají-li rodiče podezření na nákazu atd..

Algoritmus respirací

Algoritmus karanténa

Pravidla pro školu

28.9. 2020


Hygienická pravidla a standard úklidu školy od 1. září 2020


 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně, oddělení ŠD, hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu bude opakovaně upozorňovat.
 • Učebny jsou větrány opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
 • Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy, po zahájení vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování.
 • Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
 • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.
 • Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).
 • Školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe.

Škola je vybavena

 • Čisticími a dezinfekčními prostředky.
 • Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou.
 • Bezkontaktními teploměry.
 • Přiměřeným počtem roušek pro žáky a zaměstnance školy s podezřením na výskyt covid-19, záložní roušky pro případ povinného zavedení nošení roušek ve společných prostorech školy (pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky žáka či zaměstnance školy).

28.9. 2020


Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19


Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a je přítomen zákonný zástupce žáka: žák není vpuštěn do budovy školy

Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce žáka: tuto skutečnost pracovník školy oznámí zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole: neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti a současně informování zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.

 • Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy jsou využity ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.
 • V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.
 • V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.
 • Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
 • Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

28.9. 2020